Kalendář akcí

logo_kalendar18.-24.7.2016 – Úklid odpadků v oblasti plánované rehabilitace okrasného sadu

V rámci přípravy území ve vlastnictví naší obecně prospěšné společnosti, které plánujeme rehabilitovat a navrátit mu původní funkci a užitnou hodnotu a následně využít při pořádaní neziskových akcí jako jeden ze zdrojů prostředků z vlastní činnosti pro realizaci našeho projektu, jsme uklidili odpadky, které sem lidé za dobu existence a využívání intravilánu rekreační oblasti Džbán nanosili. Děkujeme dobrovolníkům, bez jejichž práce bychom se neobešli. Po odstranění náletů a nepůvodních porostů nás čeká pokračování, abychom zbavili oblast zátěže z minulých let.


logo_kalendar11.3.2016 – Časopis České numismatické společnosti č. 5,6 – 2015

Děkujeme za zmínku o naší obecně prospěšné společnosti v článku s názvem Neobvyklý projekt výzkumu Hradiště Šárka, popularizující na konci roku 2015 naši dosavadní práci. Posláním České numismatické společnosti jako kulturní organizace je činnost v rámci vědního oboru numismatika a v příbuzných vědních disciplínách. Sdružuje sběratele, vědecké pracovníky i tuzemské a zahraniční kulturní a vědecké instituce.


logo_kalendar8.3.2016 – Označení stromů k zachování v rámci projektu obnovy sadu

Společně s odborníkem v oblasti životního prostředí jsme využili vegetačního klidu a při několikadenní práci, u které jsme vycházeli z historického projektu výstavby vodního díla Džbán a výsadby zeleně, zpracovaného v Architektonickém atelieru 14 – Ing. Arch. O. Honke – Houfek v roce 1966, jsme označili stromy k zachování při obnově původní funkce našeho pozemku. Při této práci jsme zároveň zmapovali černé skládky komunálního odpadu. S vyčištěním, odvozem odpadů a uvedením sadu do původní podoby (více zde) nám v průběhu jara pomohou dobrovolníci a dárci. Děkujeme.


logo_kalendar7.7.2015 – Provedení zápisu vlastnických práv na Katastrálním úřadu Praha

Obdrželi jsme vyrozumění od Katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva darovaných pozemků, které jsou určeny k realizaci části našeho projektu, ve prospěch Hradiště Šárka o.p.s. Tímto okamžikem pro nás začíná období přípravy rehabilitace bývalého sadu a zahrad, abychom je v příštím roce mohli využít jako zdroj vlastních finančních prostředků pro samotný primární nedestruktivní archeologický výzkum národní kulturní památky.


logo_kalendar4.6.2015 – Převzetí projektu nedestruktivního výzkumu Hradiště Šárka
Účastníci: František Matějka, ředitel Hradiště Šárka o.p.s., Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., Katedra archeologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Dnešního dne jsme na půdě Archeologického ústavu Akademie věd ČR převzali z rukou autora pana prof. Martina Gojdy podrobný Projekt nedestruktivního archeologického výzkumu národní kulturní památky Hradiště Šárka. Jeho autor v předmluvě píše: „Práce na předkládané projektové studii probíhala od prosince 2014 do května 2015. Během této doby jsem byl v opakovaném kontaktu s řadou svých kolegů, specialistů na výzkum raně středověkých hradišť a na metody nedestruktivního výzkumu, z nichž někteří se již podíleli na praktickém zahájení terénních prací a získali během povrchových sběrů, detektorového průzkumu a geofyzikálního měření v areálech obou předhradí řadu významných pramenů a poznatků. Moje poděkování patří zejména RNDr. Romanu Křivánkovi, PhD. (AÚ, KAR) a Mgr. J. Hasilovi (AÚ), kteří jsou připraveni v nemalé míře přispět k naplnění předloženého projektu neinvazivního výzkumu hradiště Šárka. Přípravu projektu jsem konzultoval se zástupcem ředitele AÚ pro legislativu a památkovou péči Mgr. J. Maříkem, PhD., s vedoucí oddělení archeologie středověku AÚ PhDr. I. Boháčovou, PhD. a s PhDr. N. Profantovou, CSc. (AÚ), která se z českých archeologů problematice šáreckého hradiště věnuje nejsoustavněji. Při jednání komise svolané na hradiště v únoru t. r. jsem se záměry projektu seznámil vedoucího Odboru archeologie NPÚ, územního odborného pracoviště v hl. m. PhDr. J. Podlisku, PhD., a konzultoval jsem také možnou spolupráci Ústavu pro archeologii Univerzity Karlovy na projektu s PhDr. I. Štefanem, PhD. Všem uvedeným kolegům jsem vděčný za jejich rady a ochotu projekt podpořit.“ K poděkování autora výše uvedeným se připojujeme i my. Projekt jsme odborné i laické veřejnosti zpřístupnili zde.


logo_kalendar28.5.2015 – Přijetí daru nemovitých věcí pro realizaci projektu a jako ocenění naší dosavadní práce
Účastníci: František Matějka, ředitel Hradiště Šárka o.p.s., Jan Luksch, statutární ředitel Byteczech a.s.

Dnes jsme dokončili několik let trvající jednání o způsobu právního využití a možnostech faktického užívání téměř hektarového pozemku v majetku společnosti Byteczech a.s., který byl od počátku klíčový pro pilotní část našeho projektu, a který již někteří naši patrioti znají, když si vybírali v minulosti jeho část při naší podpoře. Je nám ctí a potěšením oznámit, že jsme dnešního dne podepsali darovací smlouvu na celkem 9.220 m2 bývalého sadu a zahrady, které jsme se zavázali uvést v rámci rehabilitační části projektu v oblasti ochrany přírody do původní fukční podoby a zpřístupnit. Společně s dárcem, který darováním nemovitých věcí ve prospěch našeho projektu a práce ocenil náš dosavadní přístup, věříme, že se tento počin stane pozitivním příkladem pro okolní vlastníky pozemků v oblasti Národní kulturní památky Hradiště Šárka a umožní nám pokračovat dál. Děkujeme!


logo_kalendar8.4.2015 – Jarní práce v roce 2015, zaměřené na plochu vnitřního a vnějšího předhradí
Účastníci:  Archeologický ústav AV ČR (Mgr. Jan Hasil a spol.)

V rámci záchranných a zjišťovacích aktivit byly po mnoha letech, v důsledku únorového místního šetření, provedeny za účasti desítek spolupracovníků první práce ze strany Archeologického ústavu Akademie věd ČR a Národního památkového ústavu. Výsledkem je nález cca 200 artefaktů, které lze datovat od období pozdní doby kamenné (měděná sekerka) až do současnosti. Badatelsky nejcennější je patrně kolekce 12 kusů tzv. avarských litých kování. Další výsledky může přinést RTG prosvětlování získaných železných předmětů, očištění a numismatické určení mincí atp. Vedlejším efektem realizovaného průzkumu je odstranění recentních želez z ornice, které tak nebudou rušit další plánované magnetometrické měření při práci na projektu. Současná aktivita v lokalitě bude probíhat pravděpodobně do konce dubna, včetně pedologických vrtů, kterých je k dnešnímu dni hotovo cca 60 z plánovaných 100, a kterých vyhodnocení bude potřeba věnovat ještě nějaký čas. Výsledky vyhodnocení pak pomohou Katedře archeologie Západočeské univerzity při plánovaní badatelských aktivit pro Hradiště Šárka o.p.s., přičemž dalším výstupem by měl být predikční plán archeologických terénů primárně určený pro potřeby NPÚ a odborná/é publikace.


logo_kalendar11.2.2015 – Místní šetření na národní kulturní památce Hradiště Šárka (rejst. č. 40554 / 1-1530), k. ú. Praha – Liboc a Praha – Vokovice
Účastníci: Národní památkový ústav, ÚOP v hl. m. Praze (odborný správce národní kulturní památky; dr. Jaroslav Podliska, Mgr. Vladimír Gut),  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. (dr. Ivana Boháčová, dr. Naďa Profantová, dr. Jan Mařík, Mgr. Jan Hasil), Katedra archeologie ZČU (prof. Martin Gojda), Ústav pro archeologii FF UK (dr. Ivo Štefan), Hradiště Šárka, o.p.s. (František Matějka)

Účastníci projednali koordinaci záchranných aktivit v souvislosti s neohlášenou zemědělskou orbou v areálu vnitřního a vnějšího předhradí, provedli prohlídku narušení východní fronty vnějšího opevnění v souvislosti s obnovou dřevin prováděnou Lesy hl. m. Prahy a stanovili další postup konzultací možného propojení badatelských záměrů Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni a Hradiště Šárka, o.p.s. s nezbytnými opatřeními preemptivní a záchranné povahy. Národní památkový ústav jako správce národní kulturní památky Hradiště Šárka vítá a podporuje projektem definované a oborově oponované badatelské aktivity směřující k lepšímu poznání lokality. Bezodkladná opatření, zejm. preemptivní detektorový průzkum, provede v režimu záchranné akce Archeologický ústav AV ČR. Národní památkový ústav přislíbil v rámci svých možností přiměřenou provozní podporu v zajištění následné péče o získané nálezy. Výsledky těchto aktivit budou poskytnuty Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni jako východisko k sestavení projektu badatelských aktivit pro Hradiště Šárka o.p.s.


logo_kalendar9.12.2014 – Rámcová smlouva o spolupráci, Fakulta filozofická, Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni
Účastníci: František Matějka, předseda správní rady Hradiště Šárka o.p.s., prof. Ing. Josef Basl, CSc., prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

V prosinci 2014 byla mezi Hradištěm Šárka o.p.s. a Západočeskou univerzitou v Plzni uzavřena smlouva, jejímž cílem je rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti přírodních věd, filozofie, archeologie, historie a dějin. Na základě této smlouvy zhotoví ZČU realizační projekt nedestruktivního archeologického průzkumu národní kulturní památky Hradiště Šárka, který bude mimo jiné obsahovat popis dosavadních archeologických, dějinných a historických faktů a souvislostí, zjištění, objevů a nálezů, a dále především úplný výčet všech možných vyspělých technických prostředků na světové úrovni a jejich výstupů pro bádání, studium a prezentaci, sloužících k realizaci nedestruktivních archeologických prací v rozsahu velikosti Hradiště Šárka, včetně jejich dílčího rozpočtu a návrhu technického i personálního zajištění. Součástí spolupráce smluvních stran bude následná realizace projektu nedestruktivního archeologického průzkumu národní kulturní památky Hradiště Šárka. Osobou odpovědnou za plnění této smlouvy ze strany ZČU je prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.. Děkujeme a těšíme se novou spolupráci. Úplný text smlouvy nabízíme zde.


logo_kalendar29.10.2012 – Průběžná informace ve věci zpracování projektu nedestruktivního výzkumu
Účastníci: František Matějka, předseda správní rady Hradiště Šárka o.p.s., prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.

S panem Martinem Gojdou jsme se dohodli na odkladu zpracování projektu. Důvodem jsou práce editora před tiskem jako spoluautora dvou kolektivních knižních publikací (jedna tuzemská a jedna zahraniční), studie pro univerzitní nakladatelství v Oxfordu, výběr odborných sekcí pro kongres Evropské asociace archeologů z titulu práce předsedy mezinárodní vědecké rady, který se bude konat v České republice v polovině roku 2013, letecké fotografování osmi krajinných památkových zón v Čechách a na Moravě pro Národní památkový ústav, vedení výuky na plzeňské a nárazově na varšavské univerzitě. Rádi si počkáme a děkujeme za zachování přízně.


logo_kalendar31.05.2012 – Uzavření dohody o spolupráci na první části realizace záměru, příprava samostatného projektu nedestruktivního archeologického průzkumu Hradiště Šárka
Účastníci: František Matějka, předseda správní rady Hradiště Šárka o.p.s., prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.

Je nám velikou ctí, že jsme se po více než půl roce domluvili na spolupráci s jedním z průkopníků nedestruktivní letecké archeologie u nás. Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. se narodil v roce 1956 v Praze. Vystudoval prehistorii a dějepis na Karlově univerzitě v Praze, vědeckou aspiranturu absolvoval v oboru slovanská archeologie. Dlouhé roky byl vedoucím Katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde nadále přednáší nedestruktivní metody výzkumu, krajinnou archeologii a archeologii doby římské, stěhování národů a raného středověku. Působí dále jako vedoucí programu letecké archeologie a kurátor Archivu leteckých snímků v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. Od roku 2006 je mimořádným profesorem varšavské Univerzity kardinála Stefana Wyszyňského. Napsal více než sto odborných publikací, včetně pěti knižních monografií, vydaných u nás a ve Velké Británii. Jako spoluautor se podílel také na internetovém publikačním projektu UNESCO Encyclopedia of Life Support Systems. V současnosti vede projekt „Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3-D snímkování (LIDAR)“, který je první svého druhu v české archeologii. Účastní se řady dalších projektů: např. Závěrečná fáze doby stěhování národů a první Slované v Čechách, Nedestruktivní metoda letecké archeologie a její využití pro výzkum, dokumentaci a ochranu historické krajiny Čech, Sídelní prostor pravěkých Čech aj. Je nositelem Pamětní medaile Archeologického ústavu Slovenské akademie věd (2009) a Zlatého odznaku ministra kultury Polské republiky za přínos k ochraně polského kulturního dědictví (2000). Specializuje se na krajinnou a sídelní archeologii, letecký archeologický průzkum a leteckou fotografii, metodologii v archeologii a období raného středověku.


logo_kalendar8.11.2011 – Národní muzeum v Praze, první vzájemná informativní schůzka a představení projektu s cílem navázat odbornou spolupráci
Účastníci: František Matějka, předseda správní rady Hradiště Šárka o.p.s., PhDr. Pavel Douša, Ph.D., ředitel Historického muzea, PhDr. Jarmila Valentová, Oddělení pravěku a antického starověku Historického muzea

Národní muzeum v Praze je tou institucí, do jejíž gesce patří starost o archeologické nálezy, které jsou všechny bez výjimky majetkem České republiky. Jeho představitelé označili náš projekt, s ohledem na způsob jeho financování, za ojedinělý. Ačkoli diskuse nad podmínkami případného zapůjčení dosavadních exponátů do našeho plánované muzea jsou samozřejmě hudbou v čase budoucím, dohodli jsme se na krocích, které jsou s ohledem na badatelský režim, odpovídající platné legislativě a internímu předpisu NM, možné již nyní v průběhu realizace našeho projektu. v rámci badatelského režimu NM nám Historické muzeum Národního muzea v Praze ze svých depozitů zpřístupní stávající nálezy z oblasti Hradiště šárka. Jedním z našich prvních cílů je jejich zmapování a postupné uveřejnění veškerých dostupných informací, odborných popisů, pořízených fotografií, videí a 3D digitálních náhledů na našem webu tak, aby k údajům měla volný přístup široká odborná i laická veřejnost. Děkujeme a těšíme se na budoucí možnou spolupráci!


logo_kalendar25.10.2011 – Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče
Účastníci (korespondenčně): František Matějka, předseda správní rady Hradiště Šárka o.p.s., Mgr. Jan Kněžínek, vedoucí odboru. Vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové péče, nabízíme v plném znění zde.


logo_kalendar21.10.2011 – Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni, Osobní seznámení na půdě ArÚ AV ČR s plány naší společnosti a naše první zasvěcení do problematiky nedestruktivní archeologie a prostředí univerzity.
Účastníci: František Matějka, předseda správní rady Hradiště Šárka o.p.s., prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., vedoucí Katedry archeologie

prof. Gojda se účastní řady projektů, mezi které patří například Závěrečná fáze doby stěhování národů a první Slované v Čechách, Nedestruktivní metoda letecké archeologie a její využití pro výzkum, dokumentaci a ochranu historické krajiny Čech, Sídelní prostor pravěkých Čech apod. Rádi bychom tímto za přijetí poděkovali a vyslovili přání, že nezůstane jen u něj.


logo_kalendar6.10.2011 – Národní památkový ústav, první vzájemná informativní schůzka a představení projektu s cílem navázat odbornou spolupráci
Účastníci: František Matějka, předseda správní rady Hradiště Šárka o.p.s., Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., vedoucí odboru archeologie, ústředí, PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., vedoucí odboru archeologie, Praha. Zápis z jednání nabízíme v plném znění zde.


logo_kalendar9.9.2011 – Archeologický ústav Akademie věd České republiky, první vzájemná informativní schůzka a představení projektu s cílem navázat odbornou spolupráci
Účastníci: František Matějka, předseda správní rady Hradiště Šárka o.p.s., Mgr. Jan Mařík, Ph.D., zástupce ředitele pro památkovou péči a legislativu, PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., zástupce ředitele pro vědu a výzkum, PhDr. Jan Frolík, CSc., zástupce ředitele pro terénní výzkum

Představitelé ArÚ AVČR označili projekt Hradiště Šárka o.p.s. z filozofického hlediska za ojedinělý a pokud se uchopí za správný konec a realizuje do podoby archeologického parku, bude projektem jednoznačně prospěšným. Poskytli nám nápady, kterých realizace by si vážili a podporovali je – jako například speciální popularizační edice o našich národních kulturních památkách apod. Zároveň nám ze svých zkušeností a cest dali pár dobrých tipů na kamenná muzea v zahraničí pro inspiraci, jako například Stonehenge, Greenwich a další. Z hlediska odborného nás pak seznámili se základními pravidly výzkumu a platnými zákony, včetně poskytnutí informací z mnohdy ne zcela dobré praxe s různými investory. Dohodli jsme se, že přípravu úvodní části projektu samotných prací, zaměřeného v první etapě realizace na nedestruktivní metody, budeme společně konzultovat v průběhu jeho tvorby tak, abychom efektivně předešli možným nedorozuměním. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
 

Comments are closed