Projekt nedestruktivního archeologického výzkumu

Literatura

 

Beneš, F. 1868: Šárka, Památky archeologické VII, 165-184.
Beneš, J. – Pokorný, P. (eds.) 2008: Bioarcheologie v České republice. České Budějovice – Praha.
Bureš, M. 2014a: Management archeologického dědictví jako politika možného. Veřejná archeologie 5, 13-18.
Bureš, M. 2014b: Management archeologického dědictví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Filip, J. 1949: Praha pravěká. Praha: Pražské nakladatelství.
Gojda, M. 1989: Příspěvek povrchové prospekce (sběrů) k topografii raně středověkých sídelních poloh v mezoregionu dolního Povltaví, Archeologické rozhledy 41, 614-628.
Gojda, M. 1996: Kombinovaná metoda leteckého průzkumu a povrchových sběrů a její význam pro studium topografie pravěkého osídlení, Archeologické rozhledy 48, 220-246.
Gojda, M. 2008a: Archeologie, společnost a univerzitní vzdělání. Poznámky k aktuálním trendům, Archeologické rozhledy 60/4, 755-768.
Gojda, M. 2008b: Archiv leteckých snímků Archeologického ústavu AV ČR v Praze (1992 – 2007), Archeologické rozhledy 60, 2008, 144-146.
Gojda, M. 2011: Remote sensing for the integrated study and management of sites and monuments – a Central European perspective and Czech case study. In: D. Cowley (ed.): Remote Sensing for Archaeological Heritage Management, EAC Occassional Paper No. 5. Budapest: Archaeolingua, 215-227.
Gojda, M. (ed.) 2004: Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive
Archaeology. Czech Research Project 1997-2002. Praha: Academia.
Gojda, M. – John, J. 2009: Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech. Konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat, Archeologické rozhledy 61, 2009, 467-492.
Gojda, M. – John, J. 2013: Projekt Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3D snímkování, jeho cíle a dosažené výsledky. In: Gojda, M. – John, J. a kolektiv: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 21-37.
Gojda, M. – John, J. a kolektiv 2013: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Gojda, M. – John, J. – Starková, L. 2011: Archeologický průzkum krajiny pomocí leteckého laserového skenování. Dosavadní průběh a výsledky prvního českého projektu, Archeologické rozhledy 63, 680-698.
Halounová, L. – Pavelka, K. 2005: Dálkový průzkum Země. Praha: Vydavatelství ČVUT.
Hásková, J. 1966: Nález karolínského denáru v Šárce, Numismatický sborník IX, 1-9.
Havel, J. – Kovářík, J. 1980: Pravěké hradiště v Šárce, Večerní Praha (16. 12. 1980) – kopie uložena v Archivu nálezových zpráv AÚ v Praze, č. j. 2013/83.
Jíra, J. A. 1910: Malovaná neolitická keramika v Čechách, Pravěk 6, 66-85.
Jiráň, L. – Venclová, N. 2007-2008: Archeologie pravěkých Čech. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
John, J. – Gojda, M. – Starková, L. 2013: Principy leteckého laserového skenování a jeho využití pro dálkový archeologický průzkum. In: Gojda, M. – John, J. a kolektiv: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 8-20.
Kamermans, H. – Gojda, M. – Posluschny, A. G. (eds.) 2014: A Sense of the Past. BAR International  Series 2588. Oxford: Archaeopress.
Křivánek, R. 2004a: Geophysical prospection. New perspectives for settlement studies in Bohemia. In: Gojda, M. (ed.): Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology. Czech Research Project 1997-2002. Praha: Academia, 39-71.
Křivánek, R. 2004b: Geofyzikální metody. In: Kuna, M. a kolektiv: Nedestruktivní archeologie. Praha: Academia, 117-183.
Kubíková, J. a kol. 1979: Pražská příroda a její ochrana. Praha: PSSPPOP.
Kuna, M. 1994: Archeologický průzkum povrchovými sběry, Praha: Zprávy ČAS – Supplément 23.
Kuna, M. 2004: Povrchový sběr. In: Kuna, M. a kolektiv 2014: Nedestruktivní archeologie. Praha: Academia. 305-352.
Kuna, M. a kolektiv 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha: Academia.
Kuna, M. 2007: Hospodaření s archeologickým dědictvím. In: Kuna, M. (ed.): Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký člověk a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 128-133.
Kuna, M. – Lisá, L. – Novák, J. 2010: Zánik raně středověkých domů v Roztokách, Živá archeologie – REA 11, 75-79.
Kuna, M. – Tomášek, M. 2004: Povrchový průzkum reliéfních tvarů. In: Kuna, M. a kolektiv: Nedestruktivní archeologie. Praha: Academia. 237-296.
Kuna, M. a kolektiv 2014: Archeologický atlas Čech. Praha: AÚ AV ČR – Academia.
Lutovský, M. – Smejtek, L. a kol. 2005: Pravěká Praha. Praha: Libri.
Mašek, N. 1965: Nález karolínské mince na slovanském hradišti v Šárce, Pražský sborník historický I, 125.
Nechvátal, B. – Novák, J. – Zavřel, J. 2012: Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce, Archaeologia historica 37/2, 401-418.
Parcak, S. H. 2009: Satellite Remote Sensing for Archaeology. London – New York: Routledge.
Profantová, N. 1999: Zum gegenwärtigen Erkenntnisstand der frűhmittelalterlichen Besiedlung des Burgwalls Šárka (Gem. Dolní Liboc, Prag 6), Památky archeologické XC, 65-106.
Sklenář, K. 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Prehistorie a protohistorie. Praha: Národní muzeum.
Sláma, J. 1988: Čechy v raném středověku III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu. Praehistorica XIV (Univerzita Karlova).
Šmejda, L. 2009: Mapování archeologického potenciálu pomocí leteckých snímků Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Šolle, M. 1977: Zkušenosti s výsledky spolupráce přírodních věd včetně geofyzikálních metod při archeologických výzkumech českých hradišť v 8. – 12. století., Zprávy Československé společnosti archeologické 19/4-5 (Geofyzikální prospekce v archeologii), 95-96.
Turek, R. 1949: Šárka v pravěku, Zprávy památkového sboru hl. města Prahy 10, 114-142.
Varadzin, L. 2010: K vývoji hradišť v jádru Čech se zřetelem k přemyslovské doméně (příspěvek do diskuse), Archeologické rozhledy LXII, 535-554.
Zímová, K. 2010: Historický vývoj krajiny na modelovém území přírodního parku Šárka – Lysolaje. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze.

Zkratky

 

AÚ            Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
CVGZ        Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
ČVUT        České vysoké učení technické (Praha)
DAP          Dálkový archeologický průzkum
DMP         Digitální model povrchu
DMR         Digitální model reliéfu
DPZ           Dálkový průzkum Země
GIS            Geografické informační systémy
GNSS        Globální navigační satelitní systém
GPR           Georadar (Ground penetrating radar)
GPS           Globální (družicový) poziční systém
KAR           Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni
J                 Jih (jižní)
JV              Jihovýchod(ní)
JZ              Jihozápad(ní)
LLS            Letecké laserové skenování
M              Muzeum
MMP        Muzeum hl. města Prahy
NKP           Národní kulturní památka
NM            Národní muzeum
NPÚ           Národní památkový ústav
S                Sever(ní)
SAÚ           Státní archeologický ústav
SHŠ            Společnost Hradiště Šárka, o. p. s.
SV              Severovýchod(ní)
SZ              Severozápad(ní)
TIN            Nepravidelná trojúhelníková síť (triangular irregular network)
ÚA             Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
V                Východ(ní)
VHR           Velmi vysoké rozlišení (very high resolution)
VGHMÚř    Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška (dříve Vojenský topografický ústav)
Z                Západ(ní)

Comments are closed