Projekt nedestruktivního archeologického výzkumu

DRUHÉ (VNĚJŠÍ) PŘEDHRADÍ

obr_047

1. Magnetometrický průzkum. Způsob sběru dat: linie (liniové úseky), hustota měření: 0,5 x 0,2m. Měřené plochy: a) orbou by v budoucnosti neměla být zasažena žádná parcela na vnějším předhradí, pokud by k tomu přesto došlo, využít této skutečnosti k provedení geofyzikálního průzkumu (primárně magnetometrického, příp. radarového); b) na 1 – 3 vybraných místech průzkum východního valu (parcel. č. 731, 733, 738/1, 740, 742) a přilehlých ploch před ním a za ním – zjištění konstrukce valu a existence příkopu event. na jednom místě též měření JV – J průběhu vnějšího valu; c) 2 pásy podél vnitřní strany valu o rozměrech 20 x 50 m – identifikace případných (rezidenčních a jiných) objektů přilehlých k fortifikaci.

Měření georadarem. Doplňkově při dosažení pozitivních výsledků na plochách měřených magnetometrem, v případě použití radaru s více anténami provést měření také v centrální části předhradí, resp. na ploše zkoumané detektory, povrchovým sběrem a magnetometrem na jaře 2015 (plocha cca 2 ha, parcelní č. 728). Geoelektrické odporové měření. Průzkum J a V valu na stejných místech, kde proběhne magnetometrické měření (obr. 47).

2. Dokumentace a mapování nemovitých komponent hradiště dochovaných v podobě antropogenního tvaru terénního reliéfu bude provedena formou analýzy leteckých lidarových dat skenovaných při vysoké hustotě měřených bodů a vysokém prostorovém rozlišení (v případě, že tato data budou z prostředků zadavatele pořízena). S mnohem většími náklady by bylo možné nechat vnější předhradí zaměřit geodeticky (tj. terestricky pomocí totální stanice, příp. GNSS/GPS).

3. Povrchový průzkum sběrem se bude provádět v průběhu trvání projektu na aktuálně oraných plochách, pokud takové budou k dispozici.

4. Detektorový průzkum doporučujeme provádět primárně na plochách aktuálně zasažených orbou, o případném rozšíření průzkumu i na plochy neobdělávané rozhodnout v individuálních případech po konzultaci se správcem NKP a AÚ.

5. Tento typ průzkumu byl na předhradí nedávno realizován. První kampaň, jejímž cílem bylo provést průběžný východo-západní transekt vrtů napříč oběma předhradími, proběhla začátkem dubna za přítomnosti geologů, kteří dlouhodobě spolupracují s archeology (Mgr. J. Havrda z NPÚ, RNDr. J. Zavřel). Celkově se počítá s odběrem půdních vzorků z jednoho sta vrtů (prováděných ruční pedologickou sondou/vrtákem), jejichž poloha je geodeticky zaměřena. Vyhodnocení tohoto vzorkování je nyní na samém začátku (cf. kap. II. 3.).

Finanční náklady (v Kč) při plošném rozsahu uvedeném sub 1- 5 :
Ad 1. magnetometrie: cca 10.000 (při větším rozsahu, tj. při měření nově oraných ploch: podle velikosti cena 10.000/ha).
georadarové měření: 60.000 (200.000 – v případě měření víceanténovým radarem)
geoelektrické odporové měření: 15.000 – 20.000
Ad 2. viz kap. III. 2. 1. 5. (údaje platné pro celý areál hradiště).
Ad 3. práce sběračů, laboratorní zpracování nálezů a jejich kresebná a fotografická
dokumentace: 10.000 – 15.000 Kč (podle intenzity sběru a množství nálezů).
Ad 4. příprava a organizace průzkumu detektory, zaměřování a ukládání georeferencovaných dat do mapy v prostředí GIS: 5.000 – 10.000 (podle velikosti zkoumané plochy); konzervace a odborné zpracování nálezů: 1.000/1 předmět.
Ad 5. terénní odběr vzorků pomocí pedologické sondy, dokumentace (odebrané půdní profily), geologicko-pedologická analýza složení odebraných vzorků (přirozené a antropogenní složky): 20.000 – 25.000 Kč (podle rozsahu odběru, resp. počtu odebraných vzorků).

(konec kapitoly)

 

Comments are closed