Projekt nedestruktivního archeologického výzkumu

PRVNÍ (VNITŘNÍ) PŘEDHRADÍ

obr_046

1. Magnetometrický průzkum. Způsob sběru dat: linie (liniové úseky), hustota měření: 0,5 x 2m); měřené plochy: a) orbou obdělávaný pás zemědělské půdy (parcela 1101 a 1104, plocha cca 1 ha), případně dalších v budoucnu oraných ploch (viz obr. 19, menší z obou zvýrazněných ploch); b) plocha severního předpolí akropole (resp. SZ část prvního předhradí) ohraničená na V dvěma terasovitými hranami neznámého stáří a původu (parcelní č. 1106 – 1110) plocha o velikosti cca 2,5 ha; c) na vybraném místě průzkum východního valu (parcel. Č. 1099/3) a přilehlých ploch před ním a za ním – zjištění konstrukce valu a existence příkopu; d) svah přiléhající k východnímu úpatí Kozákovy skály, umístěný mezi ní, středem předhradí a severně od jeho jižního valu nad místní cestou vedoucí na vrcholovou plošinu prvního předhradí (parcelní č. 1100/1 – 1100/2). Velikost měřené plochy: cca 1,5 ha, resp. 2 ha (v případě měření ještě svahu jižně od valu na části parcelního č. 1115/1) – pravděpodobně z této části hradiště pocházejí Krolmusovy nálezy předmětů spojovaných s raně středověkým pohřebištěm, jehož případná identifikace by měla prvořadý význam.

Měření georadarem. Doplňkově při dosažení pozitivních výsledků na plochách měřených magnetometrem, v případě použití radaru s více anténami proměřit výše popsané souvislé plochy [sub a), b), d)] prvního předhradí o celkové rozloze cca 4 ha (tj. cca třetina jeho rozlohy).

Geoelektrické odporové měření. Průzkum J a V valu a bezprostředně přilehlých ploch před ním a za ním [plocha c) a část plochy d) uvedené u magnetometr. průzkumu. Rozměr obou měřených ploch: 20 x 30 m – obr. 46.

2. Dokumentace a mapování nemovitých komponent hradiště dochovaných v podobě antropogenního tvaru terénního reliéfu bude provedena formou analýzy leteckých lidarových dat skenovaných při vysoké hustotě měřených bodů a vysokém prostorovém rozlišení (v případě, že tato data budou z prostředků zadavatele pořízena). S většími náklady by bylo možné nechat vnitřní předhradí zaměřit geodeticky (tj. terestricky pomocí totální stanice, příp. GNSS/GPS).

3. Povrchový průzkum sběrem se bude provádět v průběhu trvání projektu na aktuálně oraných plochách.

4. Detektorový průzkum doporučujeme provádět primárně na plochách aktuálně zasažených orbou, o případném rozšíření průzkumu i na plochy neobdělávané rozhodnout v individuálních případech po konzultaci se správcem NKP a AÚ.

5. Tento typ průzkumu byl na předhradí nedávno realizován. První kampaň, jejímž cílem bylo provést průběžný východo-západní transekt vrtů napříč oběma předhradími, proběhla začátkem dubna za přítomnosti geologů, kteří dlouhodobě spolupracují s archeology (Mgr. J. Havrda z NPÚ, RNDr. J. Zavřel). Celkově se počítá s odběrem půdních vzorků z jednoho sta vrtů (prováděných ruční pedologickou sondou/vrtákem), jejichž poloha je geodeticky zaměřena. Vyhodnocení tohoto vzorkování je nyní na samém začátku (cf. kap. II. 3.).

Finanční náklady (v Kč) při plošném rozsahu uvedeném sub 1- 5 :
Ad 1. magnetometrie: 40.000 – 50.000
georadarové měření: 60.000 (200.000 – v případě měření víceanténovým radarem)
geoelektrické odporové měření: cca 10.000
Ad 2. viz kap. III. 2. 1. 5. (údaje platné pro celý areál hradiště).
Ad 3. práce sběračů, laboratorní zpracování nálezů a jejich kresebná a fotografická
dokumentace: 10.000 – 15.000 Kč (podle intenzity sběru a množství nálezů).
Ad 4. příprava a organizace průzkumu detektory, zaměřování a ukládání georeferencovaných dat do mapy v prostředí GIS: 5.000 – 10.000 (podle velikosti zkoumané plochy); konzervace a odborné zpracování nálezů: 1.000/1 předmět.
Ad 5. terénní odběr vzorků pomocí pedologické sondy, dokumentace (odebrané půdní profily), geologicko-pedologická analýza složení odebraných vzorků (přirozené a antropogenní složky): 20.000 – 25.000 Kč (podle rozsahu odběru, resp. počtu odebraných vzorků).

(konec kapitoly)

 

Comments are closed