Projekt nedestruktivního archeologického výzkumu

III. 4. Navrhovaný způsob a rozsah nedestruktivního archeologického výzkumu Šárky

 

Návrh na víceletý projekt neinvazivního výzkumu šáreckého hradiště vychází z opakovaně zjištěné efektivity archeologického výzkumu, do nějž je integrováno několik nedestruktivních postupů, případně v kombinaci s minimálními zásahy do terénu (ověřovací či vzorkovací sondáž v případě, že tento způsob terénního výzkumu může v kontextu předchozích nedestruktivně dosažených výsledků evidentně přinést poznatky zásadního významu). Návrh je koncipován tak, aby výzkum mohl být veden nezávisle v jednotlivých částech areálu. Počítá s tím, že by tak podle okolností mohl probíhat tam, kde to nejlépe dovolují aktuální podmínky, ale zároveň to nevylučuje možnost provádět výzkum v několika segmentech ohrazeného areálu najednou. Následující část této kapitoly je proto členěna podle jednotlivých segmentů hradiště (akropole, vnitřní a vnější předhradí, nejbližší okolí).

Obsahem popisu každého segmentu je přehled o rozsahu a intenzitě jednotlivých nedestruktivních metod uplatněných na jejich ploše v pořadí:

1. ARCHEOGEOFYZIKA
2. VÝZKUM ANTROPOGENNÍCH TVARŮ TERÉNNÍHO RELIÉFU
3. POVRCHOVÝ PRŮZKUM SBĚREM
4. PRŮZKUM POMOCÍ DETEKTORU KOVŮ
5. ODEBÍRÁNÍ PŮDNÍCH VZORKŮ (BIOARCHEOLOGIE)

Samostatně (tedy u každého z jednotlivých segmentů hradiště) nejsou uváděny letecké (šikmé, kolmé/měřické)fotografie, družicové snímky a lidarová data, protože jejich pořízení, analýza a interpretace se týká areálu hradiště jako jednoho prostorového celku (k nim viz dále).

(konec kapitoly)

 

Comments are closed